Vad innebär fastighetsförvaltning

De som äger flerbostadshus, industrifastigheter, kontorsfastigheter eller andra kommersiella byggnader behöver löpande underhålla och förvalta sina fastigheter. Detta så att fastigheterna är funktionella och i bra skick så att de dels kan användas för de ändamål fastigheterna är avsedda för men även så att de behåller sitt värde. De allra flesta väljer att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad vilket innebär att man överlåter ansvaret för underhåll av fastigheterna till ett externt företag.

Områden som omfattas av fastighetsförvaltning

De som äger endast en eller ett par fastigheter kanske sköter om förvaltningen själv eller har en anställd som utför arbetet. För stora fastighetsbolag hanteras fastighetsförvaltningen oftast av en egen avdelning eller ett eget bolag. Men för de flesta andra fastighetsägare så väljer man vanligtvis att anlita ett företag som åtar sig ansvaret för fastighetsförvaltningen så att fastighetsägare kan ägna sig åt sin kärnverksamhet istället.

Teknisk fastighetsförvaltning

Detta är den vanligaste typen av fastighetsförvaltning. Inom detta område finner man fastighetsskötsel, underhåll och den dagliga driften för fastigheten. Det innebär ett ansvar för att fastigheten får trapphus och andra allmänna utrymmen städade, byte av lampor men även mindre reparationer. Inom ansvarsområdet faller även plogning och snörröjning och underhåll av grönområden.

Ofta är det till denna förvaltare som hyresgästerna vänder sig till då de har problem som exempelvis stopp i avlopp, ett portfönster är krossat eller om ytterdörren inte går att låsa. Då fastighetsförvaltaren ansvarar för alla kontakter med leverantörer så är det dennes uppgift att ta in företag för att undanröja fel och utföra reparationer.

Teknisk förvaltning innebär även att fastighetsförvaltare löpande gör översyn av fastigheten för att upptäcka fel och brister men även planera för framtida renoveringsbehov. Det gör att då fastigheten är i behov av att renoveras, då det är dags att måla om i trapphusen eller då nya tvättmaskiner behöver installeras så tar fastighetsförvaltaren fram en budget och en plan. Detta presenteras sedan för fastighetsägaren som fattar beslut om åtgärder.

Fastighetsförvaltare som arbetar med en vattenkran.

Administration av fastigheterna

Ett annat område som också faller inom fastighetsförvaltning är administrativ förvaltning vilket innebär ett ansvar för allt som rör administrationen kring hyresgästerna. Vanliga arbetsuppgifter är exempelvis hyresaviseringar, kravhantering, kontraktsskrivning, hyresförhandlingar och alla andra administrativa kontakter med hyresgästerna.

Ekonomhantering

Utöver fastighetsskötsel och administration så kan även ekonomi ingå i fastighetsförvaltningen. Den som ansvarar för ekonomin utför arbeten som exempelvis lägga upp budgetar och kalkyler, hanterar kundfakturor och leverantörsreskontran och utför den löpande bokföringen, som även omfattar skatteredovisning, momsredovisning och bokslut. Ofta får den som ansvarar för ekonomin även delta vid förhandlingar och genomföra upphandlingar.

Anlita fastighetsförvaltare

Det är inte alla fastighetsägare som har fastigheter som verksamhet utan istället äger fastigheter av praktiska skäl eller har investerat i fastigheter för att förvalta sitt kapital. Det innebär att denna kategori av fastighetsägare inte har någon organisation som hanterar fastighetsbeståndet utan istället väljer att anlita ett företag som tar över ansvaret för fastighetsförvaltningen.

Som redovisats ovan så finns det flera olika områden som faller under fastighetsförvaltning och fastighetsägaren kan själv bestämma om denna vill leja ut endast delar av förvaltningen eller få hjälp med en komplett förvaltning av sina fastigheter.