Vad är lagfart (skillnad för privatköp och fastighetsbolag)

En lagfart är ett dokument som används som bevis för vem som äger en fastighet. En ny ägare ska enligt lag ansöka om en lagfart senast inom tre månader efter ett fastighetsköp, i annat fall kan man få böter. En lagfart krävs om man vill belåna en fastighet eller då man ska sälja en fastighet så att man kan visa att man är rättmätig ägare till fastigheten. För att som ny ägare kunna erhålla en lagfart på fastigheten betalar man en stämpelskatt.

Hur ansöker man om en lagfart?

När man har förvärvat en fastighet genom ett fastighetsköp, ärvt eller fått en fastighet som gåva så behöver man registrera att man är ägare till fastigheten. Detta sker genom att man ansöker om en lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Med ansökan ska man också bifoga köpehandlingar, gåvobrev, bouppteckning eller andra dokument som visar att man är ny ägare till fastigheten. Det krävs att de dokument som visar överlåtelsen av fastigheten är utformade enligt de krav som gäller för att en lagfart ska kunna utfärdas.

Enligt lag ska en ny ägare ansöka om en lagfart inom tre månader från att köpet har genomförts. I samband med att man ansöker om lagfart får man dels betala en administrationsavgift på för närvarande 825 kronor och en lagfartsavgift, även kallad stämpelskatt.

Vad är stämpelskatt?

Stämpelskatt, eller en lagfartsavgift, har funnits ända sedan 1600-talet och var från början avsedd för att täcka de administrativa kostnaderna för att utfärda en lagfart. Idag så är lagfartsavgiften en skatt som uppgår till 1,5 % av privatfastighetens försäljningspris alternativt fastighetens marknadsvärde, det högre av de två beloppen. För företag så är stämpelskatten 4,25 % av försäljningspriset, alternativt marknadsvärdet.

Innan en lagfart utfärdas behöver man betala stämpelskatten, vilket ska ske senast 3 månader efter att fastigheten övertogs. Det är köparen som är skyldig att betala stämpelskatt. Om man har fått en fastighet genom ett arv eller som en gåva behöver man inte betala någon stämpelskatt utan endast en administrationsavgift.

Det finns även en annan typ av stämpelskatt som ligger på 2 % vilket man får betala i samband med att man gör en inteckning på fastigheten och får ett pantbrev utfärdat.

Lagfart för kommersiella fastigheter

Alla fastigheter behöver ha en lagfart, även kommersiella fastigheter, vilket är dokument som visar vem som äger fastigheten. Skillnaden mellan en lagfart för privat ägande och en lagfart för kommersiellt ägande är att stämpelskatten, eller lagfartsavgiften, är på 4,25 % för företag, mot 1,5 % för privat ägande.